Privacy policy (kandidaten/uitzendkrachten)

Wij vinden uw privacy belangrijk! Binnen onze organisatie Recrewtment NV gaan we dan ook op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle werknemers. Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. Tot slot informeren wij u over de beveiligingsmaatregelen die wij nemen teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Wie contacteren in geval van vragen

Recrewtment NV, met maatschappelijke zetel te Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0633.875.006, is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Recrewtment verklaart dat zij als Verantwoordelijke voor de Verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.

Wat zijn persoonsgegevens

De Algemene Verordening Gegevensbescherming definieert een persoonsgegeven als volgt:

alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Indien deze Privacy Policy naar persoonsgegevens verwijst, wordt verwezen naar deze definitie uit de Verordening.

Er worden geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerkt. Onder verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens wordt verstaan:

verwerking van persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze uitzendkrachten. Het gaat over de volgende persoonsgegevens:

  • Curriculum vitae, motivatiebrieven, notities gemaakt tijdens het sollicitatiegesprek;
  • Uw huidige en voorgaande beroepsactiviteiten;
  • Foto’s en video’s;
  • Payrollinformatie zoals: uw rijksregisternummer, uw adres, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum, uw telefoonnummer, uw e-mailadres;
  • Uw loon en loonfiches;
  • De naam van een contactpersoon in geval van nood;
  • Evaluatieformulieren;
  • Informatie over het aantal kinderen en uw burgerlijke staat;

Waarom worden deze persoonsgegevens verwerkt en wat is de rechtsgrond voor de verwerking?

Uw payrollinformatie wordt verzameld met het oog op onze loonadministratie en met als rechtsgrond het uitvoeren van een overeenkomst.

De naam van een contactpersoon wordt verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer.

Uw cv, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens het eerste gesprek evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne communicatie en de sollicitatieprocedure naar onze klanten met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming.

Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor wettelijke doeleinden van fiscale en sociale aard.

De evaluatieformulieren worden eveneens door ons gebruikt om de prestaties van onze uitzendkrachten te evalueren met als rechtsgrond het rechtmatig belang om onze cliënten en onderneming te beschermen.

Uw huidige en voorgaande beroepsactiviteiten met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang.

De persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten die wij verzamelen in het kader van onze werving en selectieprocedures worden verwerkt op basis van uw toestemming. Zonder deze toestemming kunnen wij u immers niet helpen bij uw zoektocht naar een job.

Duur van de verwerking

De persoonsgegevens van kandidaat-uitzendkrachten worden tot 1 jaar na het laatste kwalitatieve contact bewaard. Na het verstrijken van de termijn zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden m.b.t. beschikbare functies.

De persoonsgegevens van uitzendkrachten die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 5 jaar bijgehouden na het afsluiten van het laatste contract. Na het verstrijken van de termijn van 5 jaar zal u opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek uw toestemming te geven indien u nog langer in de database wenst behouden te blijven om gecontacteerd te worden om ingeschakeld te worden in bepaalde functies.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.

Wat zijn uw rechten als uitzendkracht?

Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op afspraak gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van uw persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector. Deze afspraak wordt ingepland steeds binnen dertig dagen na uw initieel verzoek.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast hebt u steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen.

U kunt zich niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze payrolladministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van u dienen bij te houden en te verwerken.

Recht van verzet

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Recht van gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector voor zover dit technisch en of wettelijk mogelijk is.

Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van uw persoonsgegevens omvat profiling en u zult door ons  aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

Uitoefening van uw rechten

U kunt uw rechten uitoefenen door contact op te nemen met onze administratieve diensten.

Recrewtment, Uitbreidingstraat 84, 2600 Berchem. Tel: 03/218.20.00 Mail: info@recrewtment.be

Klachten

U hebt het recht een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

Doorgifte aan derden

Payrollinformatie wordt enerzijds doorgegeven aan ons sociaal secretariaat SSE vzw met als doel het uitvoeren van onze loonadministratie en anderzijds aan de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen;

Uw naam, voornaam en e-mailadres worden doorgegeven aan onze IT-provider Easypay en/of onze cloud-provider Bullhorn met als doel het beheren van uw account;

Doorgifte aan provider voor het toekennen van maaltijdcheques en/of ecocheques Edenred;

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

Uw naam, voornaam zullen ook worden doorgegeven aan onze klanten ingeval u uw arbeidsprestaties daar zult aanvatten.

Uw personeelsdossier kan ook worden overgemaakt aan het auditkantoor voor het uitvoeren van een audit in het kader van het verkrijgen/behouden van het kwaliteitslabel van de beroepsfederatie.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen.

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden.

  • Technische maatregelen:

Gebruik van virusscans en firewalls, wachtwoorden worden regelmatig aangepast, geen onbeveiligde harde schijven, versleutelde e-mails, toegangsbeveiliging tot gegevens, encryptie van gegevens, geen onbeveiligde back-ups, werken op beveiligde harde schij2. Organisatorische maatregelen.

  • Organisatorische maatregelen:

Welbepaalde personen hebben toegang, procedure voor incidentenbeheer, policy voor werknemers en medewerkers, opleiding van werknemers en medewerkers, vertrouwelijkheidsclausules.